GERİ

Kullanım Sözleşmesi

I.KULLANIM KOŞULLARI

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

ÇOCUKLANEREYE, ÇocuklaNereye İnternet ve Medya Hizmetleri Ltd.Şti. ve "www.cocuklanereye.com" adlı internet sitesini,

SİTE, "www.cocuklanereye.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,

ÜYE, SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden veya ürünlerden faydalanan gerçek kişiyi,

MEKAN, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile MEKAN tarafından satışa sunulacak hizmetleri veya ürünleri, ÜYE'ye bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,


HİZMET/LER, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile MEKAN tarafından satışa sunulacak ve MEKAN tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri veya ürünleri,

ifade eder.

MEKAN ve ÇOCUKLANEREYE birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. ÇOCUKLANEREYE, ÜYE ile MEKAN’ı bir araya getiren bir platform olup; ÇOCUKLANEREYE hiçbir surette HİZMETLER'in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya MEKAN'nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

MEKAN, ÜYE'ye HİZMET'i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET'in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan ÇOCUKLANEREYE yalnızca ÜYE'ye ve MEKAN’a aracılık eder ve ÜYE ile MEKAN’ın tarafı olduğu temel hizmet veya ürün satış ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER’in satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek HİZMETLER ÇOCUKLANEREYE’nin taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, ÇOCUKLANEREYE'nin rolü MEKAN ve ÜYE'yi buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

ÇOCUKLANEREYE, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, ÇOCUKLANEREYE bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, ÇOCUKLANEREYE tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

ÇOCUKLANEREYE bu Kullanım Koşulları'nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda ÜYE'nin hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin ÇOCUKLANEREYE'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ÇOCUKLANEREYE, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, ÜYE güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. ÜYE, bu bilgilerin ÇOCUKLANEREYE tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

ÜYE, ÇOCUKLANEREYE aracılığı ile MEKAN tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE'nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ÜYE'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla ÇOCUKLANEREYE'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ÜYE, ÇOCUKLANEREYE tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, ÇOCUKLANEREYE tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, ÇOCUKLANEREYE'ye aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ÇOCUKLANEREYE'nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. ÜYE, ÇOCUKLANEREYE'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, ÇOCUKLANEREYE'nın açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan ÜYE'lerin hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan ÜYE'ler, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir ÜYE'nin bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili ÜYE'nin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan ÜYE'nin bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. ÇOCUKLANEREYE'nın ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o ÜYE'nin bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, ÜYE bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

ÇOCUKLANEREYE, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. ÇOCUKLANEREYE, ÜYE’nin SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. ÇOCUKLANEREYE, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. ÇOCUKLANEREYE, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

ÇOCUKLANEREYE, SİTE üzerinde, ÇOCUKLANEREYE'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi MEKAN’ın sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, ÇOCUKLANEREYE tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ÇOCUKLANEREYE'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ÇOCUKLANEREYE, SİTE'nin kullanılmasından ya da ÇOCUKLANEREYE hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

ÇOCUKLANEREYE; SİTE'nin üçüncü şahıs ÜYE'leri, ÇOCUKLANEREYE ÜYE'leri, reklamcıları ve/veya sponsorlarının ÇOCUKLANEREYE hizmetiyle ilgili ve ÇOCUKLANEREYE aracılığı ile kullanılan HİZMETLER’le ilgili ya da ÜYE'nin SİTE'yi ve/veya ÇOCUKLANEREYE hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. ÇOCUKLANEREYE, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, ÇOCUKLANEREYE, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların ÇOCUKLANEREYE'nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve ÇOCUKLANEREYE'nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.


II.SATIŞ KOŞULLARI

SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER'i satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir.


ÇOCUKLANEREYE'nın ÜYE'lerine verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından satışa sunulan HİZMETLER'in ÜYE'ler tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.


ÜYE, SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET'i yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak MEKAN'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE'nin satın almış olduğu HİZMET'in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.


ÜYE, ÇOCUKLANEREYE aracılığı ile MEKAN'den satın aldığı HİZMET'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. ÜYE'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET'in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde MEKAN tarafından düzenlenerek ÜYE'ye verilecektir. ÇOCUKLANEREYE, HİZMET'in sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


ÜYE'nin ÇOCUKLANEREYE aracılığı ile satın aldığı HİZMET veya kodu, MEKAN veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.


ÜYE, HİZMET'in kullanımı için verilen kodun veya SİTE kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde ÇOCUKLANEREYE'nın ya da MEKAN'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.


HİZMET'in kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri geçerliliğini yitirecektir. ÜYE, süresinde kullanılmayan Fırsat Kodları veya Fırsat Çekleri nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.ÜYE, MEKAN'nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü ÜYE talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, MEKAN'in ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ÇOCUKLANEREYE'nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, ÇOCUKLANEREYE'nin MEKAN’ın HİZMETLER'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve ÇOCUKLANEREYE'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca MEKAN’a yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak ÇOCUKLANEREYE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki ÜYE başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve MEKAN’a rücu edebilir. Bununla birlikte, ÇOCUKLANEREYE işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.


ÇOCUKLANEREYE'nin, ilgili HİZMET'in kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası MEKAN Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve sair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz. ÇOCUKLANEREYE'nın işbu belgeleri temin etmesi, MEKAN'nin, başta Türkiye'de satılan paket turlara ilişkin zorunlu sigorta yapma yükümlülüğü olmak üzere, ilgili özel kanun ve sair mevzuatta düzenlenen yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. ÜYE, özel kanunlarda düzenlenen bu ve benzeri hak ve taleplerinin tek sorumlusunun MEKAN olduğunu, ÇOCUKLANEREYE'nın HİZMET'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere ÜYE'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca MEKAN'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak ÇOCUKLANEREYE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki ÜYE başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve MEKAN’a rücu edebilir. Bununla birlikte, ÇOCUKLANEREYE işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla işbu mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.


ÜYE, ÇOCUKLANEREYE'nin HİZMET'i sunan kişi olmayıp, yalnızca MEKAN ile ÜYE arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. ÇOCUKLANEREYE, MEKAN tarafından ÜYE'ye sunulan ve/veya sağlanan HİZMET'in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. ÜYE, bu türlü talepleri yalnızca MEKAN’a karşı ileri süreceğini, ÇOCUKLANEREYE'nin bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, ÇOCUKLANEREYE'ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak ÇOCUKLANEREYE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında ÜYE başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve MEKAN’a rücu edebilir. Bununla birlikte, ÇOCUKLANEREYE işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.


İade Talepleri: 4077 sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz ÜYE yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve HİZMETLER'e ilişkin fırsat kodunu, ürün satımına ilişkin sözleşmelerde ürünün ÜYE'ye teslim edildiği tarihten itibaren ve diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 7 gün içerisinde iade edebilir. 


İade talebi, e-posta veya yazılı olarak aracı olarak ÇOCUKLANEREYE'ye yahut doğrudan MEKAN’a iletilebilir. ÇOCUKLANEREYE çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir. 


ÇOCUKLANEREYE’ye iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin ÇOCUKLANEREYE'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, ÇOCUKLANEREYE tarafından aracılık faaliyeti kapsamında, ilgili kredi kartına gerçekleştirilir.Yasada cayma hakkından istisna edilen hizmet ve ürünlerde ÜYE’nin iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir. 


SİTE aracılığı ile MEKAN tarafından satılan HİZMET'in, kullanılmasının MEKAN'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, ÜYE ile MEKAN arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için ÜYE'ye tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları ÜYE tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda ÇOCUKLANEREYE'nin ÜYE'ye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, MEKANlar, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kurslar, atölyeler, sanat merkezleri, bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET'e ilişkin bedel ÇOCUKLANEREYE tarafından MEKAN’a ödenmişse ÜYE'den tahsil edilen bedelin ÜYE'ye iadesi MEKAN tarafından yapılacaktır. Eğer MEKAN’a aktarılan bedel ile ÇOCUKLANEREYE'nın tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, ÇOCUKLANEREYE'nın yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. ÇOCUKLANEREYE'nın MEKAN’a aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.


(i) Cayma hakkı, ÜYE'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.


(ii) Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.


(iii) Cayma hakkı, ÜYE'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.


(iv) Cayma hakkı, MEKAN tarafından sunulan HİZMET'in elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.


(v) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerin teslimine ve/veya ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler için, cayma hakkı, ancak MEKAN tarafından ÜYE'ya iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması halinde geçerlidir.


(vi) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 


(vii) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(viii) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili; otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili; halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen; taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili; artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 


(ix) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


(x) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren MEKAN'ların SİTE aracılığı ile ÜYE'ye satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesinin söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı kullanılamaz. 


Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren MEKAN'ların SİTE aracılığı ile ÜYE'ye satışını yaptıkları HİZMETLER'in çeşitli koşullara bağlı olarak MEKAN tarafından ifa edilemediği durumlarda, MEKAN’ın ilgili HİZMET'i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi ÜYE ile MEKAN arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. ÜYE, bu gibi hizmetlerin MEKAN tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin ÇOCUKLANEREYE'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.İşbu Sözleşme ÜYE tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.